Banana republic? ;-) #registertovote #duty #democracy #takecontrol

Banana republic? ;-) #registertovote #duty #democracy #takecontrol